Etterretningsmetodar

Etterretningsmetodar viser til teknikkar, metodar og teknologi som vert brukt i moderne etterretning. Dette omfattar generelle emne eller teknikkar (som daud postkasse), eller spesifikke teknikkar som vert brukt av eit land eller ein organisasjon (bestemd form av kryptering (koding) som vert brukt av National Security Agency, til dømes).

Denne Mark IV microdot kameraet kan brukast til å ta bilete av dokument. Microdotfilmen var så liten at den kan gjøymast i ein spion sine personlege effektar og smuglast ut av ein posisjon.

Intelligens teknologi og teknikkarEndra

  • Agenthandsaming er forvaltinga av spionasjeagentar, primæragentar, og agent-nettverk (kalla "eigneluter" eller "ressursar") av etterretningsoffiserer, her nemnde som saksarbeidarar.
  • Analytiske evner er den grunnleggande eigenskapen for spesifikk etterretningsanalyse.
  • "Svart veske"-operasjonar er dølgde eller løynlege oppføringar i strukturar eller stadar for å innhenta informasjon om Menneskebasert etterretning operasjonar. Dette kan krevja å bryta seg inn, låsdirking, safe sprengning,- lykelkopiering, fingeravtrykk, fotografering, elektronisk overvaking (inkludert lyd og video-overvåking), e-post manipulasjon ("bryta segl"), forfalskning, og ei rekkje andre relaterte dugleikar.
 
Caltrop brukt av amerikanske "Office of Strategic Service". Når spreitt på ein kjørebane eller rullebane vil bildekk punktere sjølv om dei brukar sjølvklebande gummidekk. Holet i midten gjer at lufta i dekka kjem ut, sjølv om den andre enden av røyret er tetta av den mjuke bakken.
  • Caltrops eller "dekkpunkterings-spiker" er skarpe kantar av metalleiningar som kan spreiast på ein veg eller bane, der dei kan punktera dekk på ein bil eller eit fly.
  • Gøyme-einingar som vert brukt til å dølja ting for hemmeleghald eller tryggleik. Døme på spionasje inkluderer daude postkassesprikrar for å overføra notat eller små element til andre menneskje, og uthola myntar eller tenner for å skjula sjølvmord-tablettar.
  • Kryptografi er praksis og studiet av teknikkar for sikker kommunikasjon i nærvær av tredjepartar (òg kalla motstandarar). Meir generelt, det er om å konstruera og analysera kommunikasjon protokollar som blokkerer motstandarar.[1]
  • Ein "cut-out" er ein gjensidig tiltrudd mellommann, metode eller kanal for kommunikasjon, tilrettelagt for utveksling av informasjon mellom agentar. Folk som spelar rollen som "cut-out" får berre vita kjelda og målet for den informasjonen som skal overførast, men er uvitande om identiteten til nokon andre personar som er involvert i spionasjeprosessen. Dermed kan eit fanga utsnitt ikkje brukast for å identifisera medlemmar av ein spionasjecelle.
  • Ei daud postkasse eller "dead letter box" er ein metode for spionasjekompetanse brukt til å gje element mellom to individ ved hjelp av ein løynleg stad, og dermed ikkje krev dem til å møta direkte. Ved hjelp av ei daud postkasse tillèt agentar å utveksla objekt og informasjon og samstundes oppretthalda operativ tryggleik. Metoden står i kontrast til 'live drop", - så kalla fordi to menneske møtest for å utveksla element eller informasjon.
  • "Turrensing" er ein kontraovervakingsteknikk for å finna ut på kor mange "halar" (som følgje av fiendtlige agentar) ein agent vert følgt av, og ved å flytta om, tilsynelatande uvitande til å vera forfulgd, og kanskje mistar nokon eller alle av dei som driv overvaking.


ReferansarEndra

  1. Rivest, Ronald L. (1990). «Cryptology». I J. Van Leeuwen. Handbook of Theoretical Computer Science 1. Elsevier.