Denne sida finst òg på høgnorsk — sjå «Hn/Fortåg».

Eit fortau er eit felt reservert for fotgjengarar og rullestolbrukarar langsetter ei gate eller ein veg med biltrafikk. Ofte er fortauet avgrensa frå gata eller vegen ved å liggje på eit litt høgare nivå enn køyrebana på vegen. I vegkryss eller andre stader der det er markert fotgjengarovergang over gata eller vegen, er det gjerne laga ei utjamning mellom fortauet og køyrebana, slik at det skal vere lettare å krysse gata med rullestol eller barnevogn.

Fortau i Skreia.
Fortau i by.

I Noreg er det lovleg å sykle på fortau dersom det vert gjort med aktsemd, og fullt ut på fotgjengarane sine vilkår. Det er forbode å køyre med bil eller motorsyklar på fortau, og parkere heilt eller delvis på eit fortau. Ved kryssing av fortau med bil ved inn- og utkøyring til eigedomar, har dei køyrande vikeplikt for forgjengarane og rullestolbrukarane på fortauet.

Bakgrunnsstoff endre