Hollandsk sjuke er eit økonomisk fenomen der eit lands eksport av ein naturressurs fører til avindustrialisering.

Ein viktig del av sjuka er at verdien av landet sin valuta aukar i verdi, slik at konkurranseutsett sektor blir mindre og mindre konkurransedyktig. Importen stig, eksporten minkar og produktiviteten fell.

Fenomenet vart først observert i Nederland på 1960-talet, da store reservar med naturgass i Nordsjøen byrja å bli utvunnen. Det finst no mykje forsking på temaet.

Nemninga Dutch disease, som er det engelske ordet for fenomenet, skal første gongen ha vorte nytta av The Economist i artikkelen «The Dutch Disease» i nummeret utgjeve 28. november 1977.

I NoregEndra

Mange fryktar og/eller ser teikn til at oljeutvinninga i Noreg skal føre til hollandsk sjuke. Handlingsregelen for oljeformuen er eit verkemiddel som til dels er innretta mot å avgrense dei moglege negative verknadene av sjuka.

BakgrunnsstoffEndra