Interpolasjon

Denne artikkelen handlar om interpolasjon i matematikk. For omgrepet i språk, sjå interpolasjon i filologi.

Interpolasjon er ei utrekning av verdiane til ein funksjon mellom verdiar som alt er kjend. Dersom dei søkte verdiane ligg utanfor intervallet som dei kjende verdiane utgjer, vert det kalla ekstrapolasjon.

Polynomisk interpolasjon. Dei raude punkta er dei kjende verdiane, medan den blå linja er interpolasjonen.

Ved interpolasjon er det ein føresetnad at funksjonen ein undersøker har eit nokolunde jamt forløp. Det enklaste tilfellet, som òg vert nytta mest i praksis, er å rekne kurva i intervallet som ei tilnærma rett linja, kalla lineær interpolasjon. Men ein kan òg oppnå betre resultat ved å legge ein parabel, kubisk kurve eller liknande gjennom dei kjende punkta.

KjelderEndra