Ein parabel er eit ein geometrisk planfigur, eitt av fleire kjeglesnitt.

Ein parabel.
Parabel som kjeglesnitt.

Han er kjenneteikna ved at han blir danna av alle punkt som har same avstand frå ei styrelinje som frå brennpunktet til parabelen.

Ein symmetrisk romfigur der snittet skildrar ein parabel kallast ein parabol og blir brukt i mange ulike innretningar der målet er å fokusere innkomande strålar, til dømes ei parabolantenne for radiokommunikasjon, eller ein lyddusj for fokusering av lydar.

  • alle parallelt innkomande strålar vil bli samla i fokuspunktet
  • alle parallelt innkomande strålar vil ha like lang «reiseveg» til fokuspunktet

Matematisk kan parabelen skildrast av funksjonen:

Sjå òg endre

Kjelder endre