Kabotasje

Kabotasje, som opphavleg var eit fransk ord nytta for innanriks skipsfart langsetter kysten, er no vorte ei sams nemning for transport av personar og gods med alle slags transportmiddel i eit anna land enn det landet som transportmiddelet høyrer heime i. Til dømes vert det kalla kabotasje når ein lastebil som høyrer heime i Nederland lastar opp gods i Oslo for å køyre det til Trondheim etter fyrst å ha frakta ei last til Oslo frå utlandet.

Kabotasje er lovleg innanfor Den europeiske unionen (EU). Dette er ein viktig lekk i den offisielle transportpolitikken, i samsvar med det overordna målet om fri rørsle av varer, tenester og kapital mellom medlemslanda. I medhald av EØS-avtaleverket er desse kabotasjereglane gjeldande i Noreg òg. Sameleis som transportørar frå Den europeiske unionen kan drive kabotasje i Noreg, kan difor norske transportørar drive kabotasje i Den europeiske unionen. Det er likevel fastsett reglar i dei einskilde landa som i ei viss mon avgrensar kor mange kabotasjeturar som kan gjerast etter eit avslutta fraktoppdrag frå utlandet inn i landet.

KjelderEndra