Komplettleiksprinsippet

Komplettleiksprinsippet er den grunnleggjande eigenskapen som skil reelle tal frå rasjonelle tal: Ei kvar ikkje-tom, avgrensa delmengd av dei reelle tala har ei minste, øvre skranke blant dei reelle tala.