Kraftmaskin er ei maskin som omset frå ei energiform til ei anna, som til dømes frå termisk energi til mekanisk arbeid. Typiske bruksområde er framdrift av skip, motorkjøretøy, anleggsmaskinar, fly, drift av vertøymaskinar i fabrikkar og så vidare. Ein grupperer gjerne kraftmaskinar som:

To kraftmaskinar: ei vasskraftmaskin (turbin) og ei elektrisk maskin (generator).