Ein kyrkjelyd (av norrønt lýðr, 'folk') er folk som er til stades ved ei gudsteneste i kyrkja eller som soknar til ei kyrkje.

Ein koreansk metodistkyrkjelyd i Honolulu i 1906.

I den siste tydinga kan ordet brukast i ei vid tyding, og omfatte alle medlemmene i soknet, eller det kan brukast i ei snevrare tyding, om ein «kjernekyrkjelyd», det vil seie dei personane som plar søkje til kyrkja eller som er aktive innan det kristelege arbeidet i kyrkjelyden.

Orda forsamling eller menigheit blir, etter mønster frå svensk og dansk, ofte brukt synonymt med omgrepet kyrkjelyd.