[opprett] Maldokumentasjon

Dette er ein referansemal med engelske parametrar. Han kan nyttast av referanseprogrammet Zotero, til referansar henta frå Engelsk Wikipedia, eller til sjølvskrivne referansar. Malen kan også nyttast i samband med mal:Harvard.

Citation-malen kan brukast til å sitera til bøker, tidssrikft, nettstader, patent, delar av større verk og anna. Meininga med malen er at han skal kunne brukast til alle typar referansar. Ut frå kva parametrar du bruker kan malen finna ut om du siterer ei bok, eit tidsskrift eller ein del av eit større verk, og formatera etter dette.

Malen er også laga for å verka i samspel med Harvard-referansar med automatisk lenkje til den fulle referansen ved hjelp av {{Harvard}}/{{Harvnb}}. Ein bruker {{Harvard}} til ein kortreferanse i artikkelteksten og {{Citation}} nedst i referanselista. Citation-malen lagar eit spor i teksten (HTML-anker) som Harvard-malen kan følgja ved hjelp av #CITEREF, namn på opptil fire forfattarar/redaktørar og årstal. Ein må bruka parametrane first=, last= og year= for at dette skal verka.


Citation kan brukast i staden for {{cite journal}}, {{cite book}}, {{cite paper}}, {{cite news}}, {{cite encyclopedia}} og {{cite web}}, som regel med dei same parametrane. Alle parameternamna må skrivast med små bokstavar for å verka.

Sitera bøker

endre

Parametrar

endre

(Alle er valfrie)

{{citation
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|editor=
|editorn=
|editorn-last
|editorn-first
|editor-link
|editorn-link
|others=
|title=
|url=
|archiveurl=
|archivedate=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|language=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|doi_brokendate=
|bibcode=
|id=
|page=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren
 • first (eller first1): Fornamn og eventuelle mellomnamn til forfattaren
 • author-link (eller author1-link): Tittelen til ei Wikipedia-side om forfattaren, om ho finst.
 • last2, last3, last4: Etternamna til 2., 3. og 4. forfattar, om dei finst.
 • first2, first3, first4: Fornamn og mellomnamn til desse forfattarane.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Namnet på wikipediasider om forfattarane, om dei finst.
 • publication-date (or date): Utgjevingsdato.
 • date: Forfatta dato. Kan brukast for utgjevingsdato, eller om forfatta dato er forskjellig frå utgjevingsdatoen.
 • year: Året verket blei forfatta eller gjeve ut. (Må brukast om ein nytter denne malen i samband med Mal:Harvard. Ved nokre høve kan malen finna året frå date.)
 • origyear: Året verket først blei gjeve ut, om dette er forskjellig frå year.
 • title: Tittelen på boka. Om tittelen inneheld [klammeparentes] må desse skrivast med kodar: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Nummer eller namn på utgåva om det ikkje er den første.
 • volume: Nummeret på bandet ved ei utgjeving i fleire band.
 • series: Serien boka er ein del av, om han finst.
 • publication-place (eller place): Utgjevingsby. Om meir enn ein by er oppgjeven på tittelsida, bruk den første eller staden for hovudkontoret til utgjevaren. Om byen er lite kjend kan du leggja til region eller land. OM utgjevaren er eit universitet og namnet på universitetet viser kva stad det ligg, treng du ikkje bruka denne parameteren.
 • place: By der verket blei laga. Kan brukast åleine eller saman med publication-place om desse er forskjellige.
 • publisher: Utgjevar. Ikkje ta med ord som Publishers, Co., Inc., Ltd., men ta med ord som Books eller Press i namnet.
 • pages: For å sitera fleire sider. Set inn "pp." før sidetala. Ikkje bruk samtidig med page.
 • page: For å sitera éi side. Set "p." framfor sidetale. Ikkje bruk samtidig med pages.
 • id: Identifikasjonsnummer som ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: ISBN-nummer.
 • doi: Ein digital object identifier som 10.1016/j.coi.2004.08.001.
  • doi_brokendate: Om DOI ikkje erker, skriv datoen i ISO-format.
 • oclc: Online Computer Library Center ID-nummer, t.d. 3185581 (uturvande når ein oppgjev ISBN).
 • url: Ein url ein kan finna boka på nettet med.
 • archiveurl: Ein arkivert url av den opphavlege url-en (til dømes archive.org eller WebCite). Bruk med archivedate.
 • archivedate: Datoen url-en blei arkivert. Bruk med archiveurl.
 • accessdate: Dato då ein vitja url-addressa.
 • separator: Skiljeteiknet mellom ulike felt, komma om ikkje anna er oppgjeve.
 • laysummary: URL til eit forenkla referat av boka.
 • laydate: Datoen det forenkla referatet blei utgjeve, eller om dette ikkje finst, datoen det blei lese.
 • postscript: Set skiljeteikn til slutt. Ikkje fyll ut om du ikkje vil ha punktum til slutt.
 • lastauthoramp: Set ampersand (&) framfor etternamnet til den siste forfattaren.

Døme

endre
Éin forfattar
{{ Citation
 | last=Turner
 | first=O.
 | title=History of the Pioneer
Settlement of Phelps and Gorham's
Purchase, and Morris' Reserve
 | publisher=William Alling
 | place=Rochester, New York
 | year=1851
 | url = http://olivercowdery.com/texts/1851Trn1.htm#turn1851
 | accessdate = 2008-01-28
 }}
Turner, O. (1851), History of the Pioneer Settlement of Phelps and Gorham's Purchase, and Morris' Reserve, Rochester, New York: William Alling, henta 28. januar 2008 
Tre forfattarar, eit band, ei utgåve. Ampersand (&) framfor namnet til den siste forfattaren
{{ Citation
 | last1=Lincoln
 | first1=A.
 | last2=Washington
 | first2=G.
 | last3=Adams
 | first3=J.
 | lastauthoramp=yes
 | title=All the Presidents' Names
 | publisher=The Pentagon
 | place=Home Base, New York
 | volume=XII
 | edition=2nd
 | year=2007
}}
Lincoln, A.; Washington, G. & Adams, J. (2007), All the Presidents' Names XII (2nd utg.), Home Base, New York: The Pentagon 

Tidsskrift og aviser

endre

Parametrar

endre
{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | publication-date =
 | date =
 | year =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | publication-place =
 | place =
 | publisher =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | issn =
 | pmid =
 | pmc =
 | doi =
 | oclc =
 | accessdate =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): Forfattaren sitt fornamn og eventuelle mellomnamn.
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4, ..., last9: Additional (up to nine) authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4, ..., first9: Additional (up to nine) authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link, ..., author9-link: Title of an existing Wikipedia article about additional (up to nine) authors, if applicable.
 • publication-date (eller date): Date of publication.
 • date: Date of authorship, if different from date of publication. This is most useful in older newspapers where days or weeks could pass between authorship and publication. If only date is used, it will be treated as the date of publication.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • title: Title of the article in the periodical. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • publication-place: The city of the periodical's publication. This is not recommended for established and widely-distributed periodicals (Vanity Fair), or periodicals in which the title contains the place of publication (New York Times). If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • place: City from which the article was written. Generally, this is used to denote the dateline city of a newspaper article.
 • publisher: The name of the periodical's publisher. Use of this parameter is not recommended for most periodicals, unless it would help the reader in locating a copy. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (eller number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • url: An url of an online location where the article can be found.
 • archiveurl: An url of an archived copy of the source url (for example via archive.org or WebCite). Use with archivedate.
 • archivedate: Date of retrieval by the archiving service. Use with archiveurl.
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal. Only use if a DOI is unavailable.
 • pmid: The document's PubMed Unique Identifier, such as 15128012
 • pmc: The document's PubMed Central article number for full-text free repository of an article, such as 246835
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Døme

endre
Journal article
{{Citation
 | last=Hill
 | first=Marvin S.
 | title=Joseph Smith and the 1826
Trial: New Evidence and New
Difficulties
 | journal=BYU Studies
 | volume=12
 | issue=2
 | year=1976
 | pages=1–8
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/12.2Hill.pdf
 }}
Hill, Marvin S. (1976), «Joseph Smith and the 1826 Trial: New Evidence and New Difficulties» (PDF), BYU Studies 12 (2): 1–8 
Newspaper article
{{Citation
 | last=Smith
 | first=Joseph III
 | author-link=Joseph Smith III
 | title=Last Testimony of Sister Emma
 | newspaper=The Saints' Herald
 | publication-place=Plano, IL
 | volume=26
 | issue=19
 | date=October 1, 1879
 | year=1879
 | month=October
 | page=289
 | url=http://www.sidneyrigdon.com/
dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
 }}
Smith, Joseph III (October 1, 1879), «Last Testimony of Sister Emma», The Saints' Herald (Plano, IL) 26 (19), s. 289  Den ukjende parameteren |month= vart ignorert (hjelp)

Delar av bøker, som leksikon

endre

Parametrar

endre
{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | edition =
 | series =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | volume =
 | pages =
 | id =
 | isbn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (eller chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (eller chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (eller editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (eller editor1-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (eller editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • edition: Number or name of the edition, if not the first; for example: edition=2nd.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of a multi-volume book or compilation.
 • place (eller location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • publisher: The name of the publisher. Omit terms such as Publishers, Co., Inc., Ltd., etc., but retain the words Books or Press.
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • isbn: Use this parameter if the book or compilation has an ISBN.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilationcan be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred. The access date is only shown if "|url=" is used. The "|accessdate=" has no effect if "|contribution-url=" is used.

Døme

endre
Manuscript published in an edited compilation
{{Citation
 | last=Bidamon
 | first=Emma Smith
 | author-link=Emma Hale Smith
 | chapter=Letter to Emma S. Pilgrim
 | date=March 27, 1876
 | year=1876
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Bidamon, Emma Smith (March 27, 1876), «Letter to Emma S. Pilgrim», i Vogel, Dan, Early Mormon Documents 1, Signature Books (publisert 1996), ISBN 1–56085–072–8 Check |isbn= value: invalid character (hjelp) 
Work with an editor but no author
{{Citation
 | editor-last=Vogel
 | editor-first=Dan
 | title=Early Mormon Documents
 | volume=1
 | publisher=Signature Books
 | publication-date=1996
 | isbn=1–56085–072–8
 }}
Vogel, Dan, red. (1996), Early Mormon Documents 1, Signature Books, ISBN 1–56085–072–8 Check |isbn= value: invalid character (hjelp) 
Encyclopedia article by a named author
{{Citation
 | last = Kramer
 | first = Martin
 | author-link = Martin Kramer
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | publication-date = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Kramer, Martin (1999), «Bernard Lewis», i Boyd, Kelley, Encyclopedia of Historians and Historical Writing 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 
Encyclopedia article with no named author
{{Citation
 | contribution = Bernard Lewis
 | editor-last = Boyd
 | editor-first = Kelley
 | title = Encyclopedia of Historians
and Historical Writing
 | volume = 1
 | pages = 719–720
 | publisher = Fitzroy Dearborn
 | place = London
 | year = 1999
 | contribution-url = http://
www.geocities.com/martinkramerorg/
BernardLewis.htm
}}
Boyd, Kelley, red. (1999), «Bernard Lewis», Encyclopedia of Historians and Historical Writing 1, London: Fitzroy Dearborn, s. 719–720 

Delar, attutgjevingar eller redigerte sitat

endre

Parametrar

endre
{{Citation
 | last =
 | first =
 | author-link =
 | last2 =
 | first2 =
 | author2-link =
 | year =
 | date =
 | publication-date =
 | contribution =
 | contribution-url =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | editor2-last =
 | editor2-first =
 | editor2-link =
 | title =
 | periodical =
 | series =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | place =
 | publication-place =
 | publisher =
 | id =
 | issn =
 | doi =
 | oclc =
 | url =
 | accessdate =
}}
 • last (eller last1): Etternamnet til forfattaren.
 • first (eller first1): The first author's first or given name(s).
 • author-link (eller author1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first author.
 • last2, last3, last4: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • first2, first3, first4: The second, third, and fourth authors' first or given name(s), if applicable.
 • author2-link, author3-link, author4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth author, if applicable.
 • year: Year of authorship or publication. (Mandatory for use with links from Mal:Harvard. In some situations, the template may be able to derive a year from the full date.)
 • date: Date of authorship or publication.
 • publication-date: Date of publication (if different than date).
 • contribution (or chapter): Title of the contribution or chapter.
 • contribution-url (or chapter-url): URL of the contribution or chapter.
 • editor-last (or editor1-last): The first editor's surname or last name.
 • editor-first (or editor2-first): The first editor's first or given name(s).
 • editor-link (or editor1-link): Title of an existing Wikipedia article about the first editor.
 • editor2-last, editor3-last, editor4-last: The second, third, and fourth editor' surname or last name, if applicable.
 • editor2-first, editor3-first, editor4-first: The second, third, and fourth editors' first or given name(s), if applicable.
 • editor2-link, editor3-link, editor4-link: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth editor, if applicable.
 • title: Title of the book or compilation. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • periodical (or journal, newspaper, magazine): Name of the periodical.
 • series: Series of which this periodical is a part.
 • volume: The volume number of the journal.
 • issue (or number): The issue number of the journal.
 • pages (optional): The pages in the issue where the article may be found.
 • place (or location): The place where the article, encyclopedia entry, or other included item was created. Usually, this is collective work's city of publication; if not, then use the separate publication-place parameter. If more than one town/city is listed on the title page, give the first one or the location of the publisher's head office. If the city is not well-known, you may add a county, region, or state. States in the U.S. are denoted by a two-letter code; for example: place=Paris, TX (no period at the end). Where the publisher is a university and the place or location is included in the name of the university, do not use this parameter.
 • publication-place. The place where the collective work was published (if different from place or location).
 • id: Identifier such as ISBN 1–111–22222–9
 • issn: The eight-digit International Standard Serial Number (ISSN) identifying the journal.
 • doi: A digital object identifier such as 10.1016/j.coi.2004.08.001.
 • oclc: Online Computer Library Center ID number, such as 3185581 (superfluous when ISBN is given).
 • url: An url of an online location where the book or compilation can be found.
 • accessdate: Date when the url was accessed. Unlinked ISO 8601 format is preferred.

Døme

endre
Manuscript edited and published in a journal
{{Citation
 | last=Knight
 | first=Joseph, Sr.
 | year=1833
 | editor-last=Jessee
 | editor-first=Dean
 | title=Joseph Knight's Recollection
of Early Mormon History
 | journal=BYU Studies
 | volume=17
 | issue=1
 | publication-date=1976
 | pages=35
 | url=https://byustudies.byu.edu/
shop/PDFSRC/17.1Jessee.pdf
 }}
Knight, Joseph, Sr. (1833), Jessee, Dean, red., «Joseph Knight's Recollection of Early Mormon History» (PDF), BYU Studies (1976) 17 (1): 35 
Manuscript written at one date and place, then published in a periodical at a different date and place with commentary by the editor.
{{Citation
 | last=Klingensmith
 | first=Philip
 | contribution=Affidavit
 | year=1872
 | date=September 5, 1872
 | place=Lincoln County, Nevada
 | title=Mountain Meadows Massacre
 | editor-last=Toohy
 | editor-first=Dennis J.
 | journal=Corinne Daily Reporter
 | publication-date=September 24, 1872
 | publication-place=Corinne, Utah
 | volume=5
 | issue=252
 | pages=1
 | contribution-url=http://
udn.lib.utah.edu/u?/corinne,5359
 }}
Klingensmith, Philip (September 5, 1872), skriven den Lincoln County, Nevada, Toohy, Dennis J., red., «Mountain Meadows Massacre», Corinne Daily Reporter (Corinne, Utah, publisert September 24, 1872) 5 (252): 1  |contribution= ignored (hjelp)

Patent

endre

Parametrar

endre

(Alle er valfrie)

{{Citation
 | inventor-last =
 | inventor-first =
 | inventorlink =
 | inventor2-last =
 | inventor2-first =
 | inventorlink2 =
 | publication-date =
 | issue-date =
 | title =
 | country-code =
 | description =
 | patent-number =
}}
 • inventor-last (eller inventor1-last): Etternamnet til oppfinnaren.
 • inventor-first (or inventor1-first): The inventor's first or given name(s).
 • inventorlink (or inventorlink1): Title of an existing Wikipedia article about the first inventor.
 • inventor2-last, inventor3-last, inventor4-last: The second, third, and fourth authors' surname or last name, if applicable.
 • inventor2-first, inventor3-first, inventor4-first: The second, third, and fourth inventors' first or given name(s), if applicable.
 • inventorlink2, inventorlink3, inventorlink4: Title of an existing Wikipedia article about the second, third, and fourth inventor, if applicable.
 • publication-date: Date of publication or filing.
 • issue-date (or date): Date patent was issued by patent agency.
 • title: Title of the patent. If the title includes [square brackets], these must be encoded: [ → [ ; ] → ]
 • country-code: Two-letter abbreviation of the country issuing the patent.
 • description: Type of patent; shown between country code and number.
 • patent-number: The number of the patent.

Døme

endre
United States patent with multiple inventors
{{citation
 | inventor1-last = Degermark
 | inventor1-first = Mikael
 | inventor2-last = Brodnik
 | inventor2-first = Andrej
 | inventor3-last = Carlsson
 | inventor3-first = Svante
 | inventor4-last = Pink
 | inventor4-first = Stephen
 | title = Fast routing lookup system
using complete prefix tree, bit vector,
and pointers in a routing table for
determining where to route IP datagrams
 | issue-date = 2001
 | patent-number = 6266706
 | country-code = US}}
US 6266706, Degermark, Mikael; Andrej Brodnik & Svante Carlsson et al., "Fast routing lookup system using complete prefix tree, bit vector, and pointers in a routing table for determining where to route IP datagrams", issued 2001 

Datoar

endre

Du kan formatera utgjevingsdatoane på ulike måtar. Ikkje lag lenkje på datoaneeller åra.

For parameteren accessdate bør ein bruka ISO 8601-format (2008-07-25).

TemplateData

endre

The Citation template generates a citation for a book, periodical, contribution in a collective work, patent, or a web page. It determines the citation type by examining which parameters are used.

Malparametrar[Handsam maldokumentasjon]

ParameterSkildringTypeStatus
11

inga skildring

Strengvalfri
22

inga skildring

Strengvalfri
33

inga skildring

Strengvalfri
author surnamelast

surname of the author of the cited material

Strengvalfri
author given namefirst

given name (first name) of the author of the cited material

Strengvalfri
title of sourcetitle

Title of source; displays in italics.

Strengpåkravd
date of sourcedate

Full date of source being referenced in the same format as other publication dates in the citations.[1] Do not wikilink. Displays after the authors and enclosed in parentheses. If there is no author, then displays after publisher.

Strengvalfri
url of sourceurl

URL of an online location where the text of the publication can be found.

Strengvalfri
inventor-surnameinventor-surname

inga skildring

Strengvalfri
inventor1-surnameinventor1-surname

inga skildring

Strengvalfri
inventor-lastinventor-last

inga skildring

Strengvalfri
inventor1-lastinventor1-last

inga skildring

Strengvalfri
inventorinventor

inga skildring

Strengvalfri
invent1invent1

inga skildring

Strengvalfri
invent-1invent-1

inga skildring

Strengvalfri
country-codecountry-code

inga skildring

Strengvalfri
inventor2-surnameinventor2-surname

inga skildring

Strengvalfri
inventor2-lastinventor2-last

inga skildring

Strengvalfri
inventor2inventor2

inga skildring

Strengvalfri
invent2invent2

inga skildring

Strengvalfri
inventor3-surnameinventor3-surname

inga skildring

Strengvalfri
inventor3-lastinventor3-last

inga skildring

Strengvalfri
inventor3inventor3

inga skildring

Strengvalfri
invent3invent3

inga skildring

Strengvalfri
inventor4-surnameinventor4-surname

inga skildring

Strengvalfri
inventor4-lastinventor4-last

inga skildring

Strengvalfri
inventor4inventor4

inga skildring

Strengvalfri
invent4invent4

inga skildring

Strengvalfri
inventor-giveninventor-given

inga skildring

Strengvalfri
inventor1-giveninventor1-given

inga skildring

Strengvalfri
inventor-firstinventor-first

inga skildring

Strengvalfri
inventor1-firstinventor1-first

inga skildring

Strengvalfri
inventor2-giveninventor2-given

inga skildring

Strengvalfri
inventor2-firstinventor2-first

inga skildring

Strengvalfri
inventor3-giveninventor3-given

inga skildring

Strengvalfri
inventor3-firstinventor3-first

inga skildring

Strengvalfri
inventor4-giveninventor4-given

inga skildring

Strengvalfri
inventor4-firstinventor4-first

inga skildring

Strengvalfri
inventorlink1inventorlink1

inga skildring

Strengvalfri
inventorlinkinventorlink

inga skildring

Strengvalfri
inventorlink2inventorlink2

inga skildring

Strengvalfri
inventorlink3inventorlink3

inga skildring

Strengvalfri
inventorlink4inventorlink4

inga skildring

Strengvalfri
countrycountry

inga skildring

Strengvalfri
publication-numberpublication-number

inga skildring

Strengvalfri
patent-numberpatent-number

inga skildring

Strengvalfri
numbernumber

inga skildring

Strengvalfri
descriptiondescription

inga skildring

Strengvalfri
statusstatus

inga skildring

Strengvalfri
publication-datepublication-date

inga skildring

Strengvalfri
pubdatepubdate

inga skildring

Strengvalfri
issue-dateissue-date

inga skildring

Strengvalfri
gdategdate

inga skildring

Strengvalfri
yearyear

inga skildring

Strengvalfri
fdatefdate

inga skildring

Strengvalfri
pridatepridate

inga skildring

Strengvalfri
assign1assign1

inga skildring

Strengvalfri
assign2assign2

inga skildring

Strengvalfri
refref

inga skildring

Strengvalfri
separatorseparator

inga skildring

Strengvalfri
quotequote

inga skildring

Strengvalfri
postscriptpostscript

inga skildring

Strengvalfri
author-separatorauthor-separator

inga skildring

Strengvalfri
author-maskauthor-mask

inga skildring

Strengvalfri
authormaskauthormask

inga skildring

Strengvalfri
surnamesurname

inga skildring

Strengvalfri
last1last1

inga skildring

Strengvalfri
surname1surname1

inga skildring

Strengvalfri
author1author1

inga skildring

Strengvalfri
authorauthor

inga skildring

Strengvalfri
authorsauthors

inga skildring

Strengvalfri
last2last2

inga skildring

Strengvalfri
surname2surname2

inga skildring

Strengvalfri
author2author2

inga skildring

Strengvalfri
last3last3

inga skildring

Strengvalfri
surname3surname3

inga skildring

Strengvalfri
author3author3

inga skildring

Strengvalfri
last4last4

inga skildring

Strengvalfri
surname4surname4

inga skildring

Strengvalfri
author4author4

inga skildring

Strengvalfri
last5last5

inga skildring

Strengvalfri
surname5surname5

inga skildring

Strengvalfri
author5author5

inga skildring

Strengvalfri
last6last6

inga skildring

Strengvalfri
surname6surname6

inga skildring

Strengvalfri
author6author6

inga skildring

Strengvalfri
last7last7

inga skildring

Strengvalfri
surname7surname7

inga skildring

Strengvalfri
author7author7

inga skildring

Strengvalfri
last8last8

inga skildring

Strengvalfri
surname8surname8

inga skildring

Strengvalfri
author8author8

inga skildring

Strengvalfri
last9last9

inga skildring

Strengvalfri
surname9surname9

inga skildring

Strengvalfri
author9author9

inga skildring

Strengvalfri
first1first1

inga skildring

Strengvalfri
given1given1

inga skildring

Strengvalfri
givengiven

inga skildring

Strengvalfri
first2first2

inga skildring

Strengvalfri
given2given2

inga skildring

Strengvalfri
first3first3

inga skildring

Strengvalfri
given3given3

inga skildring

Strengvalfri
first4first4

inga skildring

Strengvalfri
given4given4

inga skildring

Strengvalfri
first5first5

inga skildring

Strengvalfri
given5given5

inga skildring

Strengvalfri
first6first6

inga skildring

Strengvalfri
given6given6

inga skildring

Strengvalfri
first7first7

inga skildring

Strengvalfri
given7given7

inga skildring

Strengvalfri
first8first8

inga skildring

Strengvalfri
given8given8

inga skildring

Strengvalfri
first9first9

inga skildring

Strengvalfri
given9given9

inga skildring

Strengvalfri
author-linkauthor-link

inga skildring

Strengvalfri
author1-linkauthor1-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlinkauthorlink

inga skildring

Strengvalfri
authorlink1authorlink1

inga skildring

Strengvalfri
author2-linkauthor2-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink2authorlink2

inga skildring

Strengvalfri
author3-linkauthor3-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink3authorlink3

inga skildring

Strengvalfri
author4-linkauthor4-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink4authorlink4

inga skildring

Strengvalfri
author5-linkauthor5-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink5authorlink5

inga skildring

Strengvalfri
author6-linkauthor6-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink6authorlink6

inga skildring

Strengvalfri
author7-linkauthor7-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink7authorlink7

inga skildring

Strengvalfri
author8-linkauthor8-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink8authorlink8

inga skildring

Strengvalfri
author9-linkauthor9-link

inga skildring

Strengvalfri
authorlink9authorlink9

inga skildring

Strengvalfri
coauthorcoauthor

inga skildring

Strengvalfri
coauthorscoauthors

inga skildring

Strengvalfri
origyearorigyear

inga skildring

Strengvalfri
monthmonth

inga skildring

Strengvalfri
trans_chaptertrans_chapter

inga skildring

Strengvalfri
trans_titletrans_title

inga skildring

Strengvalfri
typetype

inga skildring

Strengvalfri
archiveurlarchiveurl

inga skildring

Strengvalfri
deadurldeadurl

inga skildring

Strengvalfri
seriesseries

inga skildring

Strengvalfri
versionversion

inga skildring

Strengvalfri
journaljournal

inga skildring

Strengvalfri
periodicalperiodical

inga skildring

Strengvalfri
newspapernewspaper

inga skildring

Strengvalfri
magazinemagazine

inga skildring

Strengvalfri
workwork

inga skildring

Strengvalfri
volumevolume

inga skildring

Strengvalfri
issueissue

inga skildring

Strengvalfri
pagespages

inga skildring

Strengvalfri
pagepage

inga skildring

Strengvalfri
atat

inga skildring

Strengvalfri
noppnopp

inga skildring

Strengvalfri
chapterchapter

inga skildring

Strengvalfri
contributioncontribution

inga skildring

Strengvalfri
chapter-urlchapter-url

inga skildring

Strengvalfri
chapterurlchapterurl

inga skildring

Strengvalfri
contribution-urlcontribution-url

inga skildring

Strengvalfri
chapter-formatchapter-format

inga skildring

Strengvalfri
othersothers

inga skildring

Strengvalfri
editionedition

inga skildring

Strengvalfri
placeplace

inga skildring

Strengvalfri
locationlocation

inga skildring

Strengvalfri
publication-placepublication-place

inga skildring

Strengvalfri
publisherpublisher

inga skildring

Strengvalfri
editor-lasteditor-last

inga skildring

Strengvalfri
editor-surnameeditor-surname

inga skildring

Strengvalfri
editor1-lasteditor1-last

inga skildring

Strengvalfri
editor1-surnameeditor1-surname

inga skildring

Strengvalfri
editor1editor1

inga skildring

Strengvalfri
editoreditor

inga skildring

Strengvalfri
editorseditors

inga skildring

Strengvalfri
editor2-lasteditor2-last

inga skildring

Strengvalfri
editor2-surnameeditor2-surname

inga skildring

Strengvalfri
editor2editor2

inga skildring

Strengvalfri
editor3-lasteditor3-last

inga skildring

Strengvalfri
editor3-surnameeditor3-surname

inga skildring

Strengvalfri
editor3editor3

inga skildring

Strengvalfri
editor4-lasteditor4-last

inga skildring

Strengvalfri
editor4-surnameeditor4-surname

inga skildring

Strengvalfri
editor4editor4

inga skildring

Strengvalfri
editor-firsteditor-first

inga skildring

Strengvalfri
editor-giveneditor-given

inga skildring

Strengvalfri
editor1-firsteditor1-first

inga skildring

Strengvalfri
editor1-giveneditor1-given

inga skildring

Strengvalfri
editor2-firsteditor2-first

inga skildring

Strengvalfri
editor2-giveneditor2-given

inga skildring

Strengvalfri
editor3-firsteditor3-first

inga skildring

Strengvalfri
editor3-giveneditor3-given

inga skildring

Strengvalfri
editor4-firsteditor4-first

inga skildring

Strengvalfri
editor4-giveneditor4-given

inga skildring

Strengvalfri
editor-linkeditor-link

inga skildring

Strengvalfri
editor1-linkeditor1-link

inga skildring

Strengvalfri
editor2-linkeditor2-link

inga skildring

Strengvalfri
editor3-linkeditor3-link

inga skildring

Strengvalfri
editor4-linkeditor4-link

inga skildring

Strengvalfri
languagelanguage

inga skildring

Strengvalfri
inin

inga skildring

Strengvalfri
formatformat

inga skildring

Strengvalfri
arxivarxiv

inga skildring

Strengvalfri
asinasin

inga skildring

Strengvalfri
ASINASIN

inga skildring

Strengvalfri
asin-tldasin-tld

inga skildring

Strengvalfri
bibcodebibcode

inga skildring

Strengvalfri
doidoi

inga skildring

Strengvalfri
DOIDOI

inga skildring

Strengvalfri
doi_inactivedatedoi_inactivedate

inga skildring

Strengvalfri
doi_brokendatedoi_brokendate

inga skildring

Strengvalfri
isbnisbn

inga skildring

Strengvalfri
ISBNISBN

inga skildring

Strengvalfri
issnissn

inga skildring

Strengvalfri
ISSNISSN

inga skildring

Strengvalfri
jfmjfm

inga skildring

Strengvalfri
JFMJFM

inga skildring

Strengvalfri
jstorjstor

inga skildring

Strengvalfri
JSTORJSTOR

inga skildring

Strengvalfri
lccnlccn

inga skildring

Strengvalfri
LCCNLCCN

inga skildring

Strengvalfri
mrmr

inga skildring

Strengvalfri
MRMR

inga skildring

Strengvalfri
oclcoclc

inga skildring

Strengvalfri
OCLCOCLC

inga skildring

Strengvalfri
olol

inga skildring

Strengvalfri
OLOL

inga skildring

Strengvalfri
ostiosti

inga skildring

Strengvalfri
OSTIOSTI

inga skildring

Strengvalfri
pmcpmc

inga skildring

Strengvalfri
PMCPMC

inga skildring

Strengvalfri
pmidpmid

inga skildring

Strengvalfri
PMIDPMID

inga skildring

Strengvalfri
rfcrfc

inga skildring

Strengvalfri
RFCRFC

inga skildring

Strengvalfri
ssrnssrn

inga skildring

Strengvalfri
SSRNSSRN

inga skildring

Strengvalfri
zblzbl

inga skildring

Strengvalfri
idid

inga skildring

Strengvalfri
IDID

inga skildring

Strengvalfri
access-dateaccess-date

inga skildring

Strengvalfri
accessdateaccessdate

inga skildring

Strengvalfri
laysummarylaysummary

inga skildring

Strengvalfri
laysourcelaysource

inga skildring

Strengvalfri
laydatelaydate

inga skildring

Strengvalfri
author-name-separatorauthor-name-separator

inga skildring

Strengvalfri
lastauthoramplastauthoramp

inga skildring

Strengvalfri
display-authorsdisplay-authors

inga skildring

Strengvalfri
archivedatearchivedate

inga skildring

Strengvalfri
translator-firsttranslator-first

inga skildring

Ukjendvalfri
translator-lasttranslator-last

inga skildring

Ukjendvalfri
translator2-firsttranslator2-first

inga skildring

Ukjendvalfri
translator2-lasttranslator2-last

inga skildring

Ukjendvalfri
Websitewebsite work

Name of the website; may be wikilinked; will display in italics. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases

Døme
Rotten Tomatoes
Strenggjeven som framlegg