Symbol i matematikk

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert frå Matematiske symbol)

Symbol i matematikk er skriftteikn som står for eit matematisk objekt, operasjon, relasjon eller liknande. Matematiske objekt kan vere tal, polynom og punkt.

Grunnleggande matematiske symbolEndra

Symbol
Namn
Forklaring Døme
Burde lesast som
kategori
=
Er lik x = y tyder x og y representerer same ting eller verdi. 1 + 1 = 2
Er lik med; lik
Over alt
Er ikkje lik x ≠ y tyder x og y ikkje representerer same ting eller verdi. 1 +1 ≠ 3
Er ikkje lik; ulik
Over alt
+
pluss x + y = xy, teiknet forklarer at noko skal leggast saman. + 1 = 2
Pluss; og; legge saman
Addisjon
-
minus 2 - 1 =1 , teiknet forklarer at noko skal trekkast frå talet du startar med. 2 - 1 = 1
Minus; trekk frå
Subtraksjon
x
gange y x y = 2y , teikna forklarer at noko skal aukast med så mange gonger talet bak gongeteiknet skal aukast. x 3 = 9
multiplisere; gange med
Multiplikasjon
:
dele 6y : 2y = 3y , teiknet forklarer kor mange gonger eitt tal går opp i eit anna. Rettare sagt med dømet; kor mange gonger kan ein 2 gå opp i 6, tre gonger. : 3 = 3
dividere; dele på
Divisjon, brøk
x2
potens x2, det opphøgd talet forklarer kor mange gonger ein må multiplisere (gange) talet med seg sjølv. 23 = 8 (2 x 2 x 2 = 8)
opphøgd i, potens
potensrekning, kvadratrot
avrunding Teiknet vert nytta til å forkorte eit tal. Det tyder er ca. lik. Ein rundar anten ned eller opp til nærmaste heile tal eller «heile desimal». Tal under 5 rundast ned, medan tal frå 5 og oppover rundast opp. Ved «logiske svar/spørsmål» må ikkje avrunding nyttast. 3,7 ≈ 4
runde opp; runde ned
avrunding, tal med mange desimal
π
pi π, talet vert nytta i formlar til å rekne med sirklar. Pi vert forkorta med 3,14 i rekning i dagleglivet. Korleis rekne ut areal, omkrins og volum av sirkelliknande objekt π = 3,14.
pi
Geometri av sirklar og kuler
< >
større enn, mindre enn x < y, x er mindre enn y

x > y, x er større ein y

1<2, 2,12>2.100
større enn, mindre enn
"større enn, mindre enn-rekning"

KjelderEndra