Maxwells demon er namnet på eit fysikalsk paradoks skildra av mellom andre James Clerk Maxwell.

Premissar endre

Den andre termodynamikklova seier at entropien i eit lukka system aldri kan minke med tida. Om det finst to lukka gassbehaldarar ved same temperatur og ein ventil i mellom, så vil temperaturen bli verande den same.

Sjølvmotseiing endre

Vi føresteller oss no ein liten intelligent skapning, kalla Maxwells demon, som kan opne og lukke ventilen. Demonen slepp gjennom dei raske gassmolekyla frå behaldar A til B, og dei langsame frå B til A. Etter tilstrekkeleg lang tid kjem partiklane sine middelhastigheit, og altså temperaturen, til å vere høgare i behaldar B enn A. Dette skulle innebere at den totale entopien har vorte redusert.

Løysinga endre

For at Maxwells demon skal vita når det er på tide å opne og stenge ventilen må han ha informasjon om dei innkomande gassmolekyla. Informasjon kan ein sjå på som «negativ entropi». For å få denne informasjonen ville demonen vere tvinga til å interagere med molekyla, til dømes ved å skyte på dei med foton. Denne interaksjonen ville gje ei nettoauke av entopien, og såleis er ein entropiminskande demon umogeleg.

Kjelder endre