Mekanisk impedans

Mekanisk impedans er eit mål på motstanden ein mekanisk struktur gjer når han vert utsett for ei kraft , og er definert til tilhøvet

der og er Laplace-transforma av krafta respektivt farten . Grunnen til at ein tek Laplace-transforma av dei to tids-domene-storleikane og er at impedansen er frekvensavhengig. Parameteren er kompleks frekvens (med SI-eining rad/s), med realdel og imaginærdel . Etter som krafta har eining N og farten har eining m/s, får mekanisk impedans eininga Ns/m. Mekanisk impedans er nyttig i samband med til dømes vibrasjonsanalyse, modellering av elektromekaniske transduserar, osb.