Miljøvern er ei nemning på det å verna om naturmiljøet og dermed ta vare på eksistensgrunnlaget for plantar, dyr og menneske. Omgrepet skil seg noko frå naturvern ved at det gjerne fokuserer på heile miljøet heller enn berre enkelte naturminne.

Norske miljøvernorganisasjonar endre

Nokre internasjonale miljøvernorganisasjonar endre

Sjå òg endre