Naturvernlova (Lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern) gir heimel for oppretting av verneområde: nasjonalparkar, landskapsvernområde, naturreservat, biotopfredningsområde og naturminne. Ho gir også heimel for fredning av både plante- og dyreartar.

Her er det ein fjellskrent som er verna som naturminne. Bruk av hammar og uttak av stein er ikkje lov.

Bakgrunnsstoff Endra