Nettverkslaget er lag tre i OSI-modellen for datanett. Det tek imot førespurnadar frå transportlaget og sender førespurnadar til datalinklaget.

Nettverkslaget adresserer pakkar og omset logiske adresser, til dømes IP-adresser og namn til fysiske adresser som blir brukt på datalinklaget. Hovudoppgåva til nettverkslaget er å sende pakker frå ein avsendar til ein mottakar som er kopla til ulike nett. Dette er ei utviding frå datalinklaget som har som oppgåve å sende rammer frå ei maskin til ei anna på det same nettverket.

Nettverkslaget er altså det lågaste laget som handterer ende til ende overføring. Oppgåva med å finne vegen mellom avsendar og mottakar blir kalla ruting.

Døme på nettverkslagsprotokollar endre