Norsk namnelag er ein norsk organisasjon som arbeider for å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

I følgje formålsparagrafen skal laget «arbeide for å fremje allmenn kunnskap om og kjennskap til namn og namnegransking, drive kursverksemd og stø innsamlingsarbeid og utgjeving av skrifter og bøker som har med namnegransking å gjere.» Laget gir ut tidsskrifta Namn og Nemne og meldingsbladet Nytt om namn.

Leiarar endre

Bakgrunnsstoff endre