Norsk sameråd var eit rådgjevande organ for styresmaktene rundt samiske spørsmål. Rådet besto av 18 medlemmar oppnemnd etter framlegg frå samiske organisasjonar. Rådet hadde ein egen administrasjon lokalisert i Karasjok. Norsk Sameråd erstatta dåverende Samisk råd for Finnmark.

Rådet blei oppretta 26. juni 1964[1]. Den første leiaren var Harald Samuelsberg frå Loppa, han var leiar fram til 1980. Norsk sameråd blei lagt ned i 1989, då Sametinget blei til. Sametinget arva administrasjonen til Norsk sameråd i Karasjok.

Fotnotar endre

  1. Stortingstidende om opprettinga av Norsk sameråd

Litteratur endre