Olav Engelbrektssons jordebok

Olav Engelbrektssons jordebok vart sett opp av erkebiskop Olav Engelbrektsson omkring 1533 under namnet Register paa Sancte Oluffs Ioerdher. Jordeboka lister opp eigedommar som høyrde til erkebispestolen i Nidaros, men registeret er ikkje like fullstendig som Aslak Bolts jordebok.

Olav Engelbrektsson tok boka med då han flydde til Nederland under reformasjonen i 1537.

Trykte utgåver endre

Riksarkivet gav ut ei trykt utgåve av jordeboka i 1926.

Kjelder endre

Chr. Brinchmann og Johan Agerholt: Olav Engelbrektssøns jordebog - Register paa St. Olavs jorder Norges Rigsarkiv 1926