Omløpsmiddel eller omlaupsmiddel er innan rekneskap dei kortsiktige eigedelane til ei verksemd.[1] Dette er dei likvide aktivuma som sirkulerer i ei verksemd. Dette omfattar kontantar, bankinnskot og liknande. Ein reknar også med middel som ein kan gjera likvide relativt raskt, slik som kundefordringar, aksjar og varebehaldning.

Kjelder endre