Denne artikkelen handlar om omgrepet i geometri. For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Parallell (fleirtyding).

Parallell er eit uttrykk i geometrien som skildrar tilhøvet mellom to (eller fleire) linjestykker eller plan/flater som tilfredsstiller parallellaksiomet til Euklid.

Parallelle linjer

Euklids postulat

endre

Vi tek utgangspunkt i to rette linjer a og b. Linje b er parallell til linje a viss følgjande fire setningar er tilfredsstilt:

  1. Viss kvart punkt på b har eksakt same avstand til éit punkt på a.
  2. Viss b er i same plan som a, og viss a og b blir strekt uendeleg i begge retningar utan å krysse kvarandre.
  3. Viss a og b blir kryssa av ei rett linje (ei tenkt linje t) i same plan som a og b, og vinklane mellom kvar linje og t i krysspunktet er lik

Desse setningane skildrar linjestykke som er parallelle. For parallelle plan gjeld det at dei to plana må ligge i det same tredimensjonale rommet.

Figurar med parallelle sider

endre

Følgjande geometriske figurar har to eller fleire parallelle linjer eller plan

Kjelder

endre