Polysakkarid er karbohydrat bygde opp av eit større tal monosakkarid bundne til kvarandre gjennom glykosidbindingar. Vanlege døme er cellulose og stive. Syntesen av polysakkarid hender ved at monosakkaridet er aktivert i form av eit nukleosiddifosfatmonosakkarid. Uridindifosfatglukose fungerer slik som donor i glykogensyntesen.

3D-strukturen til polysakkaridet cellulose

KjelderEndra