Skilsmisse er ei formell oppløysing av eit ekteskap. Skilsmisse inneber at eigedom og foreldreretten om ekteparet har barn blir fordelt ut frå visse reglar. Synet på skilsmisse varierer i ulike samfunn. Det kan vera ein vanleg utgang for ekteskap eller det kan vera forbode. Alternativ til skilsmisse er annulering av ekteskapskontrakten eller langvarig separasjon.

I Noreg skjer skilsmisse anten ved bevilling frå fylkesmannen eller ved dom.

Bakgrunnsstoff endre