Skogsbilveg er ein skogsveg med høg nok standard til at ein kan nytta lastebilar for å henta ut tømmer. Slike vegar må tola store aksellastar og har òg krav til minstebreidd og til kor bratte dei kan vera. Nokre vert nytta berre om vinteren når det er tele. Skogsbilvegar er vanlegare i Sverige og Finland enn i Noreg, der terrenget gjer det kostbart å bygga vegar av høg nok standard.

Tømmerbil på ein skogsbilveg i Storbritannia.

Sjå òg

endre