Temperatur og trykk kan variera frå stad til stad på jorda, og kan dessutan variera på den same staden til ulike tider. Sidan desse verdiane er svært viktige i mange kjemiske og fysiske prosessar, særleg i samband med målingar, har det vore nødvendig å definera standardtilhøve for temperatur og trykk.

Innan kjemien refererer standard temperatur og trykk (STP) til den eksakte temperaturen 0°C (273,15 K) og eit trykk på 1 atm (101,325 kPa). Desse tilhøva tilsvarar smeltepunktet for vatn og det normale lufttrykket ved havflata.

Ein refererer somme tider også til standard romtemperatur og trykk (SATP), som er lik 25 °C (298,15 K) og 100 kPa. Sjølv om det er fleire variasjonar av denne definisjonen, er det vanlegast å bruka temperaturen og trykket der likevektskonstanten for autoioniseringa av vatn er 1,0×10−14 (dvs. at nøytral pH er 7,0).