Synestesi (av gr. syn-, 'sam-', og aesthesis, 'sansing') er fagtermen for samanblanding av ulike sanseinntrykk i hjernen. Somme menneske kan til dømes høyra fargar, sjå lydar og stikka seg på smakar. Ei relativt utbreidd form for synestesi er å alltid sjå visse bokstavar og tal i faste fargar.

Døme på korleis ulike tal, som ein vanlegvis vil oppfatta som svært like (venstre), kan skilja seg klart ut med ulike fargar for nokre synestetar (høgre).

Bakgrunnsstoff endre