Tanntei (av mellomnederlandsk tanthay, 'tannhai'[1]) er eit gammalt namn for ein stor fisk eller liten kval, og kan, etter ulike kjelder, sikte til:

Tunfisk
Tumlar.
  • Tantej eller tumlar (dansk øresvin, vitskapleg namn Tursiops tursio eller Tursiops truncatus), ein delfin[2]

Den første tydinga synest vera best dokumentert.

Historisk bruk endre

« Ja før GUD sin Ære skal forlise,

Før skal Hav og grommen Hval ham prise,
Samt og Tanteyen, som løber Leyen,
Steenbid og Seyen og Torsk og Skreyen.
Og Niise.

»

—Petter Dass sine katekismesongar,
«HErrens Bøn, Fader Vor, den anden sang»

« Item, her ere store adskillige hualer, af huilche mand faar ambra ceti, det er hual sucker, som föris aff riget oc selies vdi apothekerne for store penninger. Her ere seler oc kobber, baade store oc smaa, huide oc suorte, niser, tantey, haakerling, saa store at mand faar en j lest lyse eller mere vdaff en fisk, her er oc haabrand, springer, söorme oc mange vnderlige fiske, rosmere oc andre saadanne, som ieg for kortheden ey vil opregne. »

Absolon Pederssøn Beyer (1567/1781: OM NORGIS RIGE nettutgåve.

Referansar endre