Torv er ein type jord som vert danna i myrområde. Om torv vert graven opp og turka, kan ho verta nytta som brensle.

Torvmyr, truleg på Jæren, måleri av Kitty Kielland
Torvtaking i ei myr i Tyskland

Nemninga torv kan òg verta nytta om det øvste laget av matjord som er bunde saman av grasrøter. Ei meir spesifikk nemning på denne torvtypen er grastorv. Grastorv vert mellom anna nytta ved legging av torvtak og ved snøggplanting av plen og grasbanar.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre