Ultramafisk

Ultramafisk vert nytta om magmatiske bergarter som vesentleg består av mafiske mineral, til dømes dunitt og pyroksenitt, òg kalla ultramafitter. Nemninga ultrabasisk er knytt til bergarta si SiO2-innhald (mindre enn 45 %).

Olivin i ein iddingsitt.

KjelderEndra