Åtferd eller framferd viser til handlingane og reaksjonane til ein organisme, som regel i høve til omverda. Åtferda til menneske blir særleg studert innan psykologi og dyreåtferd innan åtferdsbiologi, men er også viktig innan ei rekke andre vitskapar. Korleis åtferd blir påverka av faktorar som arv, autoritet, etikk, kultur og verdiar

Åtferda til eit individ er viktig for å skilda personlegdommen deira og blir særleg teken opp innan åtferdspsykologi. Pionerar innan denne vitskapen var B.F. Skinner og Ivan Pavlov med sine teoriar innan behaviorisme.

Kjelder endre

  Denne biologiartikkelen som har med psykologi å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.