Økonomi er læra om korleis individ, verksemder, styresmakter og andre organisasjonar i samfunnet gjer val, og korleis desse vala avgjer korleis samfunnet sine ressursar vert brukte. Dersom det er fleire som vil ha ein ressurs enn det er personar som kan få han, må ein på eit eller anna vis fordele den knappe ressursen. Økonomi prøver å gje eit teoretisk rammeverk til å handsame desse problemstillingane.

Me har ei rad disiplinar innanfor økonomi — som samfunnsøkonomi, som ofte vert inndelt i mikroøkonomi og makroøkonomi. Bedriftsøkonomi vert ofte rekna som ein egen disiplin, men kan òg sjåast på som mikroøkonomi i bruk.

Sjå òg endre