Bohrmagneton er ei måleining for magnetisk moment og vert nytta som praktisk eining for det magnetiske feltet frå eit atom. 1 bohrmagneton er lik det magnetiske momentet som skuldast banerørsla av eit elektron som flyttar seg med vinkelmoment ℏ.

, der e og me syner til ladningen og massen til elektronet, A er ampere og ℏ er Planckkonstanten dividert med 2π.

Kjelder

endre