Bustadblokk

bustad med fleire einingar

Bustadblokk er nemninga på hus i fleire høgder med fleire husvære. Byggjeforma er vanleg i byar og i nærleiken av byar. Bustablokker kan ligge fritt i terrenget, eller vore bygd saman med kvarandre til bygardar, til dømes langs gater og vegar.

Bustadblokk frå 1904 i Arkitekt Christies gate 4 i Trondheim 1904. Arkitekt: Johan Osness.

Etter moderne byggjemetodar kan mykje av ei bustadblokk setjast saman av element som er gjort ferdig på fabrikk og frakta til byggjeplassen, der dei vert heiste på plass. Til dømes er det no vanleg at heile, ferdig innreidde baderom vert installert i blokka, jamvel om resten av blokka vert bygd på tradisjonelt vis.

Bustadblokker tilhøyrer vanlegvis burettslag der medlemane har rett til kvar sitt husvære. Eigedomen kan også vere delt opp i sjølveigarseksjonar der kvar og ein er eigar av sitt husvære og elles eig resten av eigedomen i sameige, eller heile blokka kan ha ein eigar som leiger ut husværa.

Bakgrunnsstoff

endre