Eit county i USA er ei administrativ geografisk eining i delstatane. Eit county kan samanliknast med eit norsk fylke. I 48 av delstatane nyttar ein nemninga county, men Louisiana og Alaska nyttar parish og borough (sokn). Vidare blir alt nemnt som fylke.

Kartet viser dei amerikanske delstatane oppdelt i county

Til saman er det 3086 fylke i alle delstatane, med eit gjennomsnitt på 62 fylke per delstat. I nokre av delstatane blir einskilde byar rekna for å stå utanfor fylka, dette gjeld spesielt Virginia med 39 uavhengige byar, men og Baltimore i Maryland og Saint Louis i Missouri er uavhengige. Inkludert desse er det 3141 fylke og tilsvarande einingar. Flest fylke har Texas, med 254, og færrast har Delaware, med tre fylke.

Funksjonen til fylka varierer frå delstat til delstat. I nokre av delstatane har fylka liten betydning utanom å vere geografiske område. I andre delstatar har dei ei svært viktig oppgåve i lokalpolitikken. Fylka har ofte ansvaret for skolar og fleire offentlege tenester. I USA er det og svært vanleg at skolane blir drivne av eigne skole distrikt. Desse distrikta er oftast samanfallande i storleik med fylka, men er eigne styresmakter med rett til å ilegge skattar. Byar er ofte heilt eller delvis unntatt frå fylka sin styringsrett. Det gjev seg utslag i ulikt nivå på offentlege velferdstilbod innanfor og utanfor bygrensene.

Det mest folkerike fylket i USA (Los Angeles County, California) har meir enn ti millionar innbyggarar, medan fylket med færrast folk (Loving County, Texas) har ca. 60 innbyggarar.