Endemisme

(Omdirigert frå Endemisk)
For endemisk sjukdom, sjå endemi

Endemisme, det å vere endemisk for eit område, viser til biologiske grupper som berre finst i eitt område, og ingen annan stad. Som regel snakkar ein om endemiske grupper i høve til geografiske område som er enkle å definera, til dømes øyer og øygrupper, elver og innsjøar. Det er som regel òg i slike geografisk isolerte område dei brukar å utvikla seg.

Haviguanen er endemisk for Galapagosøyene.

Endemiske grupper har lett for å bli truga fordi dei som regel lever i små, avgrensa habitat. Dette gjer dei særs sårbare både for menneskelege handlingar og framande artar. Eit døme på ein endemisk øy-art som vart utrydja er dronten. Sidan desse artane er meir sårbare enn såkalla kosmopolitiske artar, har dei større behov for overvaking og eventuelt vernetiltak.