Fraksjonskroppen eller brøkkroppen til ein heiltalsring R er den minste kroppen som har R som ein underring. Til dømes er kroppen av rasjonelle tal brøkkroppen til heiltalsringen av heiltal; me skriv .

Konstruksjonen av ein fraksjonskropp endre

La R vera ein kommutativ ring med additiv identitet 0. Då er mengda   multiplikativt lukka. Me definerer ein ekvivalensrelasjon ~  slik at :  ~   dersom og berre dersom  . Vidare let me   vera ekvivalensklassa til  . Då er   fraksjonskroppen til R, med operasjonane

  og
 

og nullelement 0/1 og multiplikativ identitet 1/1.