Gerilja (frå spansk guerrilla, «liten krig») er eit omgrep som blir nytta om væpna grupper som ikkje er del av eit statsapparat. Dei opererer med små, mobile og fleksible stridsstyrkar, som ofte vert kalla «celler», utan noka fastsett frontlinje.

Geriljakrig er ein av dei eldste formene for asymmetrisk krigføring. Dei fremste bidragsytarane til moderne teoriar om geriljakrig er mellom andre Mao Zedong, Wendell Fertig, og Che Guevara. Medan asymmetrisk krigføring er det militære omgrepet for geriljataktikk, blir det ofte omtala som terrorisme av motstandarane.

Om sør- og aust-europeiske tilhøve under andre verdskrigen nyttar ein ofte omgrepet partisan for dei som dreiv væpna kamp mot okkupasjonsstyrkane.

Sjå òg endre