Global dimming er reduksjon i innstrålinga frå sola til jorda grunna utslepp av sot og svovel frå industri og trafikk til atmosfæren.

Fotografi frå NASA som viser kondensstriper og naturlege skyer.

Ein meiner at den globale dimminga fører til lågare temperatur og redusert fordamping ved jordoverflata, og dermed ha ein bremsande verknad på den globale oppvarminga.

Bakgrunnsstoff endre