Svovel

grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16
16 FosforSvovelKlor
O

S

Se
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Svovel, S, 16
Kjemisk serie Ikkje-metall
Gruppe, periode, blokk 16, 3, p
Tettleik, hardleik 1960 kg/m3, 2 (ikkje SI)
Utsjånad Gult
Svovel
Atomeigenskapar
Atommasse 32,065 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 100 (88) pm
Kovalent radius 102 pm
Ioneradius 184 pm (ladning: −2)
van der Waals radius 180 pm
Elektronkonfigurasjon [Ne]3s23p4
Elektron per energinivå 2, 8, 6
Oksidasjonstrinn (oksid) −2, −1, +2, +4, +6
(SO3; sterk syre)
Krystallstruktur Rombisk / monoklin
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 386 / 392 K (113 / 119°C)
Kokepunkt 717,87 K (444,72°C)
Molart volum 15,53 cm3/mol
Fordampingsvarme (?) kJ/mol
Smeltevarme 1,7175 kJ/mol
Damptrykk 26,5·10-21 Pa ved 386 K
Ljodfart (?) m/s ved °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 2,58 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 710 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 5·10-22 MS/m
Termisk konduktivitet 0,269 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 1006 kJ/mol
2257 kJ/mol
3367 kJ/mol
4570 kJ/mol
7019 kJ/mol
8502 kJ/mol
27113 kJ/mol
31676 kJ/mol
36585 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
32S 95,02% (stabil)
33S 0,75% (stabil)
34S 4,21% (stabil)
35S (kunstig) 87,32 d β 0,167 35Cl
36S 0,02% (stabil)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Svovel er eit ikkje-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol S og atomnummer 16. Det er med i gruppe 16 i p-blokka i periodesystemet.

Mange svovelsambindingar har karakteristisk lukt. Den giftige gassen hydrogensulfid (H2S) er eit døme på dette.

Sjå også

endre