Lektor (frå latin lector, 'førelesar') er ein tittel for pedagoger med godkjent pedagogisk utdanning i tillegg til minst hovudfag eller embetseksamen. Lektoren kan undervise i grunnskule, vidaregåande skule (gymnas) eller høgskule og universitet. I andre land, som til dømes Sverige, krev ein doktorgrad eller licentiatgrad.

Stillinga blei frå 1913 til 1919 kalla overlærar.

Lektor i kulturen

endre

To kjende lektorar i norsk kultur var lektor Brandt og lektor Tørdal i serien om Stompa.