Han-kinesarar viser til ei etnisk gruppe frå Kina som etter dei fleste moderne definisjonar er den største folkegruppa i verda – nesten ein femtedel av menneska i verda. Ho er majoritetsgruppa i Folkerepublikken Kina (92 %) og Taiwan (98 %) og Singapore (75 %).

Han-kinesarar som framleis ber drakter frå Ming-dynastiet.
Kart over Han-riket rundt 100 f.Kr.

Ein nyttar uttrykket for å skilja majoriteten av kinesarar frå dei mange mindre etniske gruppene som finst i Kina. Namnet kjem frå Han-dynastiet som herska over dei delane av Kina som er kjerneområdet til han-kinesarane. Ofte nyttar ein nemningane «kinesarar» og «han-kinesarar» om einannan, men i Kina vert dette oppfatta som svært feil sidan det ikkje tek omsyn til dei 55 etniske minoritetane i landet.

Kjelder

endre