Hestereiskap er reiskapar for hest som tradisjonelt har vore nytta innan jordbruk, skogbruk, transport og så vidare. I industrialiserte land har hestereiskapar vorte erstatta av traktorreiskapar, men i utviklingaland er denne typen reiskap framleis i bruk.

Pløying i Szatmar i Ungar våren 1977.