Impedans (frå latin impedire, 'hindra, gjera motstand') er ein kompleks storleik og ei generalisering av motstand. Han er definert som forholdet elektrisk spenning/elektrisk straum, men er sidan òg teken i bruk innan fleire fagfelt, som til dømes akustikk og mekanikk.

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.