Eit innhav eller middelhav er eit mindre havområde som er nesten fullstendig omgjeve av land. Namnet kan òg brukast om særs store innsjøar. Innhav er forbunde med andre hav gjennom smale sund. Sidan det er ei grense for kor mykje vatn som kan gå gjennom desse, er samansettinga av vatnet i innhava ofte forskjellig frå vatnet me finn i storhava. Til dømes består Austersjøen hovudsakleg av brakkvatn, på grunn av stor tilførsel av ferskvatn.

Middelhavet er eit kjent innhav eller middelhav.

Omgrepet vert òg nytta om særs store innsjøar.

Døme på innhav:

Omgrepet middelhav vert òg nytta. Ein skil mellom interkontinentale middelhav (mellom kontinenta) og intrakontinentale middelhav (inne i kontinenta).

Interkontinentale middelhav er:

Dei intrakontinentale middelhava er mindre:

Kjelder

endre