Kapellan var lenge ei nemning på ein prest med ansvar for eit kapell. Etter kvart har kapellan vorte nytta om prestar som har særskilte oppgåver innan ein kyrkjelyd, eller teneste knytt til ei meir laus gruppering.

Feltprestar har i mange land status som kapellanar, og det same gjeld prestar knytt til politi, brannstell, sjukehus og skular.

Sjå òg endre