Loddrett vert vanlegvis nytta om det same som ei loddlinje eller vertikal linje.

Innan matematikken vart tidlegare ei linje eller eit plan sagt å vere loddrett på ei anna linje eller eit plan når vinkelen mellom dei var 90°. No nyttar ein staden omgrepa vinkelrett og normal.

Kjelder endre