Ei lufthamn er eit kvart område spesielt tilpassa landing, avgang og andre rørsler for luftfartøy, med tilhøyrande anlegg som kan vere nødvendige av omsyn til lufttrafikken og service for luftfartøy, i tillegg til anlegg som er nødvendige for å tene ervervsmessig flytrafikk.

Svalbard lufthamn, Longyear, ei lufthamn på Svalbard i Noreg.

Det vert stilt større krav til utstyr og anlegg på ei lufthamn enn på ein flyplass.

Sjå òg

endre