Eit metrisk rom i matematikk er ei mengd der det er definert ein metrikk eller eit avstandsmål mellom to vilkårlege element i mengda.

Eit metrisk rom har ein struktur berre bygd opp omkring avstanden mellom to objekt, og definisjonen gjer det mogleg å studere matematiske samanhengar basert på dei formelle eigenskapane til avstandsmålet. Eit matematisk resultat der beviset byggjer eine og åleine på dei generelle eigenskapane til ein metrikk, vil vere gyldig i alle metriske rom.

Formell definisjonEndra

Eit metrisk rom (V,d) er ei mengd V der det er definert ein metrikk d, det vil seie ein funksjon som for to element i mengda returnerer eit ikkje-negativ reelt tal:

 

Funksjonen må oppfylle følgjande krav for alle element x, y i V:

 

Komplette metriske romEndra

Eit metrisk rom V blir sagt å vere komplett dersom ei kvar Cauchyfølgje konvergerer mot eit element som òg ligg i V.

Mengda av reelle tal R er eit døme på eit komplett metrisk rom. Det er derimot ikkje mengda av rasjonale tal Q, dvs. tal som kan skrivast som ein brøk. I Q er det mogleg å konstruere Cauchyfølgjer som konvergerer mot eit grense som sjølv ikkje er eit rasjonalt tal.

-omegnEndra

Ein  -omegn til eit element a i eit metrisk rom (V,d) er definert som ei mengd

 

Ei punktert  -omegn er definert tilsvarande ved å ekskludere elementet a :

 

Avgrensa mengd i eit metrisk romEndra

Ei undermengd S i eit metrisk rom (V,d) er avgrensa dersom det eksisterer eit objekt x i S og ein positiv konstant M slik at

 

Døme på metriske romEndra

  • Mengda av reelle tal definert med metrikken d(x,y) = | x - y | er eit metrisk rom. Meir generelt er alle dei euklidske romma Rn metrisk rom.
  • Eit kvart normert vektorrom er òg eit metrisk rom definert med metrikken d(x,y) = || x - y ||.

KjelderEndra