Ohms lov, namngjeve etter oppdagaren Georg Ohm, seier at tilhøvet mellom elektrisk straum, spenninga og motstand kan uttrykkast

U = RI,

der U er spenninga, R er motstanden og I er straumen. Spenninga er med andre ord produktet av R og I.

Nokre døme endre

Døme 1 endre

Når det er kjend at straumen i ein krins er 3 ampere og krinsen har ein motstand på 2 Ω kan ein finna spenninga som

U = RI = (2 Ω)(3 A) = 6 V.

Døme 2 endre

Når spenninga over ein motstand er 3 volt og motstanden er 1,5 Ω er straumen gitt som:

I = U/R = (3 V)/(1,5 Ω) = 2 A.

Sjå òg endre