Omgrepet «pari kurs» tyder: valutaverdien har same verdi som gull. Dei fleste land brukte denne standarden tidlegare, noko som gjorde det enkelt å veksle mellom dei forskjellige valutaene. Omgrep også brukt: «gullparitet».

Pari kurs vert ikkje berre brukt om valuta, men òg om verdipapir som aksjar og obligasjonar og seier at marknadsverdien/prisen/kursen er samanfallende med den verdi som er sett.